Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji szkolastachlew.stronyzklasa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Czarnołęcka, adres e-mail: dyrektor@sp.stachlew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu stacjonarny 46 838 67 29 lub komórkowy 452 209 435.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, Stachlew 76, 99-418 Bełchów

 • Główne 2 wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony drogi głównej. Są to: wejście do szkoły podstawowej i wejście do oddziału przedszkolnego. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Istnieje dodatkowe wejście od strony głównej drogi dostępne w razie potrzeby. Wszystkie zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Trzecie wejście od strony południowej budynku jest przeznaczone dla pracowników szkoły i osób świadczących usługi na rzecz szkoły. Czwarte wejście z tyłu budynku oddziału przedszkolnego jest ogólnodostępne i zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren szkoły jest ogrodzony i niedostępny poza godzinami pracy szkoły.
 • W budynku szkoły i oddziału przedszkolnego na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Dostęp do pięter zapewniają schody umieszczone na klatce schodowej oraz winda. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.
 • W szkole nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, a ciągi komunikacyjne na terenie zapewniają dojazd osobom niepełnosprawnym do podjazdów przy wejściach.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i 1 piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2020-03-31 12:08:39
Data edycji: 2024-07-04 09:51:38
Ilość wyświetleń: 1156
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej