Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

RODO

RODO

Szanowni Państwo,

 

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Szkoły Podstawowej w Stachlewie w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa w Stachlewie przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Szkole w sposób bezpieczny i transparentny.

Po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje w zakresie ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Stachlewie będą dla Państwa pomocne.

 

Z poważaniem

     Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Stachlewie

 

1. Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych oraz naszego inspektora ochrony danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie, Stachlew 76, 99-418 Bełchów, tel. 46 838-67-29, -  reprezentowana przez dyrektora szkoły. Możecie Państwo skontaktować się z nami lub naszym  inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Pan Andrzej Jaskólski pisząc na adres elektroniczny Szkoły: sekretariat@sp.stachlew.pl lub adres elektroniczny naszego inspektora: iod@softhard.eu z dopiskiem „ochrona danych osobowych – SP Stachlew". Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 46 838-67-29  lub z powyższego adresu pocztowego naszej szkoły.

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Szkołę przez przepisy obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe Szkoła będzie przetwarzała zatem na podstawie:

·         wyrażonej przez Państwa zgody

·         gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań
          przed zawarciem umowy;

·         gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole;

·         gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

·         gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym lub w ramach
          sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

·         wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

·         będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę lub Państwa, w dziedzinie
          prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim,
          lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw
          podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

·         będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub
          prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;

·         będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub
          prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony
          danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;

·         będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
          diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami
          i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie
          z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi
          zachowania tajemnicy zawodowej;

·         będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
          do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne
          do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony
          Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Szkoła może dokonywać wyłącznie pod
nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi
odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

4. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Szkołę danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu, adres email.

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

6. Jak długo Szkoła będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

7. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Szkoły?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podawać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

10. Czy  wobec  Państwa  będą  podejmowane  decyzje  w  sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Urząd nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Informacje zawarte powyżej mają  charakter ogólny, bardziej szczegółowych informacji udzielamy każdorazowo w przypadku realizacji poszczególnych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja2016 r., zastosowanie dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

Data dodania: 2020-01-30 12:23:28
Data edycji: 2022-07-12 08:46:07
Ilość wyświetleń: 816
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej