Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwych postaw
    społeczno – moralnych (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy
    uczniom mającym trudności w nauce.

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki,
    sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych
    trudności wychowawczych.

5. Rozpoznawania i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia oganizacyjne

 

Przyjęcia do świetlicy szkolnej odbywają się na podstawie rekrutacji.

 

1. Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie klas I-VIII, a w pierwszej kolejności uczniowie, których rodzice pracują zawodowo:
               a.  uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć i lekcji od godz. 7.00,
               b. uczniowie, którzy skończyli zajęcia oraz lekcje i oczekują na rozpoczęcie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych lub na
                    odbiór przez uprawnionych opiekunów do godz. 16.00,
               c.  opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności
                    nauczyciela przedmiotowego lub czekający na zajęcia określone w tygodniowym planie lekcji.

2. Rodzice deklarują czas pobytu ucznia w świetlicy, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy oraz
    wolę odrabiania przez dziecko prac domowych poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.

3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo –wychowawczej.

4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

Wewnętrzny reulamin świetlicy

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają na początku roku szkolnego zapoznane z zasadami BHP i regulaminem świetlicy
    przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy- rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

6. Świetlica stwarza warunki według możliwości do samodzielnego odrabiania pracy domowej. Za ostateczny kształt pracy domowej
    odpowiada uczeń.

7. W świetlicy dzieci mogą korzystać z przedmiotów przyniesionych z domu w wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy
    miejscu i czasie.

8. Za zaginione przedmioty przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

10.Uczniów klas I-III mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty
     zgłoszenia dziecka do świetlicy.

11.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka
     do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia
     wypełni odpowiednie oświadczenie.

12.Każdorazowo rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

13.W momencie odebrania dziecka ze świetlicy, opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko, za jego bezpieczeństwo
     i zachowanie

14.Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub
     opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako jednorazową zgodę na samodzielne
     wyjście dziecka ze świetlicy).

15.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

16.Wychowawca klasy wystawiając ocenę  zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy
     świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

17.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w wyznaczonych pomieszczeniach.

18.Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć
     w szkolnej świetlicy .

19.Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci
     po skończonych zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

Data dodania: 2019-09-02 16:54:05
Data edycji: 2023-09-04 15:05:57
Ilość wyświetleń: 1697
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej