Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Monitoring na terenie szkoły

Monitoring na terenie szkoły

Monitoring wizyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie, Stachlew 76, 99 – 418 Bełchów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, Panem Andrzejem Jaskólskim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@softhard.eu z dopiskiem „SP Stachlew” lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Stachlewie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wprowadzający art. 108a w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

4. Infrastruktura Szkoły Podstawowej w Stachlewie, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to teren wokół budynku szkoły, plac zabaw oraz wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych na parterze i piętrach szkoły - monitoring ten funkcjonuje całodobowo.

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

6. System monitoringu wizyjnego w Szkole składa się z:
    a. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
    b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
    c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

7. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umieszczonej na wejściu do szkoły i na stronie internetowej.

Data dodania: 2019-03-04 13:17:26
Data edycji: 2023-02-23 09:27:49
Ilość wyświetleń: 1532
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej