Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Monitoring na terenie szkoły

Monitoring na terenie szkoły

Monitoring wizyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie, Stachlew 76, 99 – 418 Bełchów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, Panem Andrzejem Jaskólskim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@softhard.eu z dopiskiem „SP Stachlew” lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Stachlewie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wprowadzający art. 108a w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

4. Infrastruktura Szkoły Podstawowej w Stachlewie, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to teren wokół budynku szkoły, plac zabaw oraz wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych na parterze i piętrach szkoły - monitoring ten funkcjonuje całodobowo.

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

6. System monitoringu wizyjnego w Szkole składa się z:
    a. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
    b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
    c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

7. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umieszczonej na wejściu do szkoły i na stronie internetowej.

Data dodania: 2019-03-04 13:17:26
Data edycji: 2023-02-23 09:27:49
Ilość wyświetleń: 1029
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej