Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STACHLEWIE

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752).

 

Cel procedury:

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do oddziału przedszkolnego i odbierania
z oddziału przedszkolnego dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo.

 

Zakres procedury:

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami do oddziału przedszkolnego do momentu odebrania
dziecka z oddziału przedszkolnego, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić
dziecko do szkoły i przekazać je nauczycielowi. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko
ze szkoły bezpośrednio od nauczyciela.

Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego odbioru do momentu odebrania go przez rodziców.

 

Sposób prezentacji procedur:
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami przy podpisaniu umowy opieki przedszkolnej.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze:
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor
    placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 10.05.2019 r.

 

OPIS PROCEDURY

 

Przyprowadzanie dzieci:

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice/opiekunowie
    prawni.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do szkoły i ponoszą
    pełną odpowiedzialność za dziecko do momentu przekazania dziecka nauczycielowi.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego
    przez rodziców/opiekunów na terenie szkoły lub przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
5. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości
    dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Nauczyciel prosi rodziców o natychmiastowe zabranie dziecka do domu, jeżeli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być
    chore.
7. Typowe objawy, przy których rodzice lub opiekunowie proszeni są o natychmiastowe zabranie dziecka to:
                - temperatura 37,5 stopni C lub wyżej,
                - biegunka,
                - wymioty (dwa razy lub więcej lub wymioty z innymi objawami choroby),
                - wysypka (niezdiagnozowana wcześniej),
                - objawy choroby takie jak osowiałość, trudny do opanowania kaszel, nieustępujący ból brzucha,
                  mocz o zmienionej barwie, odmawianie jedzenia i picia, rozdrażnienie, długotrwały płacz,
                  problemy z oddychaniem i inne nietypowe objawy, o ile nie zostały zdiagnozowane wcześnie
                  jako objawy niezwiązane z chorobą,
                - infekcja oka, skóry lub górnych dróg oddechowych (katar, kaszel).
8. Nauczyciel może poprosić o zaświadczenie od lekarza stwierdzające zdrowie dziecka w przypadku uzasadnionych wątpliwości.
     Zaświadczenie takie jest jednorazowe. Pojedyncze zaświadczenie jest uzasadnieniem pobytu dziecka np. z katarem czy
     kaszlem na tle alergicznym przez krótki okres (tygodnia-dwóch). Dzieci alergiczne również chorują, więc zaświadczenie takie
     nie może być traktowane jako stałe wyjaśnienie kataru czy kaszlu, który może być również efektem infekcji.

 

Odbieranie dzieci:

1.  Odbiór dzieci z oddziału przedszkolnego jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe
     przez nich upoważnione.
2.  Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia
     do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.
3.  Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko
     z oddziału przedszkolnego z dokumentem tożsamości.
4.  Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie
     wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
5.  Gdy dziecko jest odbierane z placu zabaw, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do
     nauczyciela i zgłosili odebranie.
6.  Nauczyciel nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43
     Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma
     co najmniej dziesięć lat.
7.  Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne,
     pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
8.  Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez
     nią dziecko.
9.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez
     upoważnioną przez nich osobę. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych
     przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
10.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
11.Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
12.Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną
     grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
13.W przypadku pojawienia się rodzica/opiekuna na placu zabaw nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
14.Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
15.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
16.Rodzice/opiekunowie prawni są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci na zebraniu.

 

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego lub zgłoszenia się po dziecko osoby
niemogącej sprawować opieki:

1.  Dzieci powinny być odbierane z oddziału przedszkolnego najpóźniej do godziny 14.15 z wyjątkiem dzieci zgłoszonych na
     zajęcia dodatkowe do godziny 16.00.
2.  W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego (po godzinach pracy oddziału przedszkolnego
     – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do
     uzgodnienia godziny odebrania dziecka.
3.  Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, a rodzice czy opiekunowie prawni
     nie skontaktowali się ze szkołą, nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
     o zaistniałej sytuacji.
4.  Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji
     o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.  
     Po upływie jednej godziny nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:
             - powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie
               z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
             - innym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.
5.  Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków.

 

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z oddziału przedszkolnego odbiera
rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

1.  Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z oddziału przedszkolnego, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko
     wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku
     bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
2.  Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje mu dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna
     znajdującego się pod wpływem alkoholu.
3.  Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego lub gdy nieobecność rodziców przedłuża
     się (tj. po godzinach otwarcia oddziału przedszkolnego), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji
     podjąć decyzję o dalszych krokach.
4.  Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
5.  W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor
     powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących
w separacji:

1.  Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu
     nie stanowi inaczej.
2.  Jeśli do oddziału przedszkolnego zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki
     nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3.  Każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora
     szkoły i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4.  W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Data dodania: 2019-05-15 23:33:11
Data edycji: 2023-02-23 15:33:33
Ilość wyświetleń: 1179
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej