Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin stołówki szkolnej i karta zgłoszenia

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Stachlewie

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

Prawo Oświatowe art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 z późn. zm.)

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów,
    w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie funkcjonuje stołówka. Niniejszy regulamin określa zasady
    odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stachlewie przez pracowników
    zatrudnionych w tej placówce.
3. Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych
    opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie/dzieci wnoszący opłaty indywidualnie w sekretariacie oraz
    uczniowie, których posiłki dofinansowuje GOPS.
2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia dziecka na obiady”, która dostępna jest w sekretariacie i stronie
     internetowej szkoły.
3. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo w roku szkolnym kartę zgłoszenia.

IV. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu składającego się z zupy, pieczywa lub II dania oraz herbaty.
2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana
    zarządzeniem dyrektora.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów/dzieci obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu
    do kotła.
4. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu + ryczałt za herbatę.
5. Rodzice dokonują opłat za obiady zgodnie z harmonogramem za dany miesiąc, umieszczanym na tablicy ogłoszeń szkoły i stronie
    internetowej szkoły.
6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez GOPS zasady i terminy dokonywania  tych opłat regulują zapisy
    odrębnych porozumień zawartych pomiędzy GOPS, a szkołą.
7. W sekretariacie przechowywane są  listy imienne uczniów/dzieci korzystających z posiłków.
8. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:
        - telefonicznie lub ustnie upomina rodzica,
        - jeśli to nie przynosi skutku  – pisemnie wzywa rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty.
9. W przypadku braku opłaty przez rodzica za posiłek, po pisemnym wezwaniu, dziecko zostaje skreślone z listy korzystających
    z obiadów.


V. ZWROTY ZA OBIADY I REZYGNACJA Z OBIADÓW

 

1. W przypadku nieobecności ucznia/dziecka w danym miesiącu (3 dni i więcej) kwota za obiady odliczana jest na bieżąco.
    Nieobecność jest  stwierdzana na podstawie frekwencji z dziennika.
2. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia/dziecka powinien zgłosić ten fakt pisemnie w sekretariacie
    dwa dni przed końcem miesiąca, w którym uczeń/dziecko korzysta z obiadów.
3. W przypadku planowanej, zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten
    fakt kucharce, co najmniej dwa dni wcześniej.


VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej bądź w oddziałach przedszkolnych.
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.


VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 

1. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie i plecaki w przeznaczonym do tego miejscu.
2. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic (prawny opiekun).
3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w stołówce czuwa nauczyciel dyżurujący.
4. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem stołówki decyduje dyrektor SzkołyPodstawowej w Stachlewie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 r. zarządzeniem nr 12/20/21 dyrektora Szkoły Podstawowej
    im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie.

 

Data dodania: 2020-09-07 09:15:30
Data edycji: 2022-09-08 13:05:16
Ilość wyświetleń: 770
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad samym sobą."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej